serwis informacyjny
Strona główna
Ogłoszenia
Pracownicy
Organ prowadzący
Przetargi
 • Archiwum ogłoszeń o przetargach
 • Dyrekcja
  Status prawny
  Statut szkoły
  Fundusz socjalny
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • OGłOSZENIA

    Ogłaszenie o konkursie
  Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu.

  pobierz plik (.pdf) (121,12 kB)
    udostępnił ZSCKR w Starym Brześciu dnia 2018-01-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg ustny na sprzedaż drewna opałowego.

  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu
  ogłasza przetarg ustny na sprzedaż drewna opałowego.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 11.02.2014 r. o godz. 14:30 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu.
  2. Przedmiotem sprzedaży jest drewno opałowe, jednogatunkowe (topola)  wycięte na terenie ZSCKR w Starym Brześciu, w ilości: 12 m3  – cena wywoławcza drewna opałowego wynosi – 840 zł,  słownie : osiemset czterdzieści złotych. 
  3. W celu zapoznania się z przedmiotem sprzedaży należy skontaktować się z Panem Tomaszem Jarębskim, dostępnym pod nr tel. 668255577. w godz. 8:00 ÷ 15:00.
  4. Przed przystąpieniem do przetargu, uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i podpisać stosowne oświadczenie.
  5. Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest do:
   • okazania komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz w przypadku osób prawnych  wypisu z KRS oraz pełnomocnictwa osoby reprezentującej podmiot,
   • podpisania protokołu z przetargu dot. kupna-sprzedaży w ciągu 3 dni od dnia licytacji,
   • podpisania umowy kupna-sprzedaży nabytego drewna,
   • zapłaty ceny nabycia zgodnie z informacją zawartą w umowie kupna-sprzedaży,
   • odbioru drewna z miejsca składowania własnym udziałem i transportem oraz na własny koszt w terminie 3 dni od daty zapłaty.
  6. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od sprzedaży bez podania przyczyn.

   

  Anna Kwapińska
  Dyrektor ZSCKR
  w Starym Brześciu

    udostępnił Tomasz Jarębski dnia 2015-02-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyniku naboru kandydatów na wolne stanowisko Głównego Księgowego w ZSCKR w Starym Brześciu.

  Informacja o wyniku naboru kandydatów na wolne stanowisko Głównego Księgowego w ZSCKR w Starym Brześciu.


  1. Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu.
  2. Określenie stanowiska: Główny Księgowy – pełen etat.
  3. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania: Pani Jolanta Kędzierska zm.Włocławek.
  4. Uzasadnienie dokonanego wyboru: W wyniku przeprowadzonego naboru Pani Jolanta Kędzierska uzyskała największą liczbę punktów.
  Pani Jolanta Kędzierska wykazała się wysoką wiedzą w zakresie objętym w ogłoszeniu o naborze.
  Wyżej wymieniona zostanie zatrudniona na stanowisku Głównego Księgowego w ZSCKR w Starym Brześciu.


  Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu
  Anna Kwapińska

    udostępnił Tomasz Jarębski dnia 2014-07-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W STARYM BRZEŚCIU

  KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W STARYM BRZEŚCIU

  Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego w wymiarze: pełen etat.

  I.  Wymagania w stosunku do kandydatów ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r. Nr 157 poz. 1241 art. 54).

  1)  Wymagania niezbędne:

  1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
  2. ma zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
  3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
  4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
  5. spełnia jeden z poniższych warunków:
  • ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  • średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
  1. znajomość przepisów prawa w zakresie: finansów publicznych, zamówień publicznych, rachunkowości, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych, prawa pracy i umiejętność ich właściwego stosowania,
  2. nieposzlakowana opinia,
  3. znajomość obsługi komputera,
  4. posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programów komputerowych do prowadzenia księgowości (Vulcan).

  2)  Wymagania dodatkowe (mile widziane):

  1. znajomość modułów: finansowego VULCAN,
  2. umiejętność interpretowania przepisów.

   

  II.  Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku;

  Zakres odpowiedzialności:

  1. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym,
  4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  5. dekretacja i księgowanie dokumentów księgowych,
  6. rozliczenia z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych na umowę o pracę, na umowę zlecenie oraz sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych ( PIT-4),
  7. sporządzanie sprawozdań finansowych i statystyki publicznej,
  8. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez placówkę, w tym przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych,
  9. nadzorowanie dyscypliny finansów publicznych,

  10.  opracowanie projektu budżetu,

  11.  bieżąca analiza realizacji budżetu, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki,

  12.  dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

  13.  opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora,

  14.  Wykonywanie innych, nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.


  III.  Wymagane dokumenty:

  1. CV z dopisaniem klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z póź. zm.)",
  2. list motywacyjny,
  3. dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,
  4. świadectwo potwierdzające wykształcenie oraz świadectwa pracy potwierdzające praktykę w księgowości lub zaświadczenie o obecnie wykonywanej pracy w księgowości,
  5. oświadczenie kandydata o niekaralności oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej i korzystanie z pełni praw publicznych.


  IV.  Termin i miejsce składania dokumentów:

  1. termin: do 06.06.2014 r.
  2. sposób składania dokumentów aplikacyjnych:  osobiście lub listownie w sekretariacie szkoły (liczy się termin wpływu dokumentów do szkoły ) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego księgowego”,
  3. miejsce: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu, 87-880 Brześć Kujawski.

  DODATKOWE INFORMACJE

  1. Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub stempla pocztowego).
  2. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.
  3. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu.
  4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną komisyjnie zniszczone.
  5. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (54) 252-12-25.

   

                                           
  Anna Kwapińska
  Dyrektor ZSCKR
  w Starym Brześciu

    udostępnił Tomasz Jarębski dnia 2014-05-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyniku naboru kandydatów na wolne stanowisko Sekretarza Szkoły w ZSCKR w Starym Brześciu.

  Informacja o wyniku naboru kandydatów
  na wolne stanowisko Sekretarza Szkoły w ZSCKR w Starym Brześciu.


  1 Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu.

  2. Określenie stanowiska: Sekretarz Szkoły – pełen etat.

  3. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania: Pani Agnieszka Grzybowska.

  4. Uzasadnienie dokonanego wyboru: W wyniku przeprowadzonego naboru Pani Agnieszka Grzybowska uzyskała ogółem 25 punków na 30 możliwych do osiągnięcia.

  Pani Agnieszka Grzybowska wykazała się wysoką wiedzą w zakresie objętym w ogłoszeniu
  o naborze.

  Wyżej wymieniona zostanie zatrudniona na stanowisku Sekretarza Szkoły w ZSCKR w Starym Brześciu.

   

  Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu
  Anna Kwapińska

    udostępnił Tomasz Jarębski dnia 2014-01-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o konkursie na stanowisko referenta administracyjnego.

  Informacje o zmienianym ogłoszeniu: ogłoszenie z dnia 10.12.2013r.

  SEKCJA I: OGŁOSZENIODAWCA

  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu.

  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

  II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • W ogłoszeniu jest: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referenta administracyjnego  w ZSCKR w Starym Brześciu.
  • W ogłoszeniu powinno być: Ogłoszenie na stanowisko sekretarza szkoły.
  • W związku ze zmianą w ogłoszeniu wydłuża się termin składania dokumentów do dnia 04.01.2014r.

   

  Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu

  Anna Kwapińska

    udostępnił Tomasz Jarębski dnia 2013-12-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referenta administracyjnego w ZSCKR w Starym Brześciu

  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referenta administracyjnego  w ZSCKR w Starym Brześciu.

  Miejsce pracy: ZSCKR Stary Brześć

  Wymiar etatu: pełny etat

  Ilość etatów: 1

  Ogłoszono dnia: 10.12.2013r.

  Termin składania dokumentów: 23.12.2013r.

  I.          Wymagania w stosunku do kandydatów:

  a.         Wymagania niezbędne:

  a)  posiada obywatelstwo polskie;

  b)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;

  c)  nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie był karany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;

  d)  posiada minimum średnie wykształcenie

  e)  posiada znajomość i umiejętność korzystania z przepisów:

  • ustawa o systemie oświaty, ustawa Karta Nauczyciela
  • kodeks postępowania administracyjnego;
  • ustawa o ochronie danych osobowych;

  f)  posiada umiejętność obsługi komputera, biegłą znajomość programów Microsoft EXCEL, WORD, PowerPoint, znajomość programów graficznych w zakresie przygotowania zdjęć do druku i na stronę internetową, dyplomów, zaproszeń itp., programu SIO.

  g)  posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;

  h)  cieszy się nieposzlakowaną opinią.

  i)   posiada minimum 5 letni staż pracy na podobnym stanowisku

  b.         Wymagania dodatkowe:

  a)  umiejętność dobrej organizacji pracy;

  b)  obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonaną pracę, rzetelność, staranność, samodzielność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista;

  c)  łatwość komunikowania się i przekazywania informacji, umiejętność pracy w zespole;

  II.         Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  Prowadzenie dokumentacji sekretariatu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności :

  • prowadzenie ewidencji i księgi uczniów;
  • wykonywanie wszelkich czynności związanych z ruchem uczniów ( przyjęcia, przeniesienia );
  • sporządzanie dokumentacji dot. wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  • przyjmowanie i rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących, wysyłanie korespondencji;
  • przepisywanie wszelkich pism zleconych przez dyrektora;
  • samodzielne redagowanie pism po uzgodnieniu treści z dyrektorem;
  • obsługa centrali telefonicznej, faksu i kserokopiarki, skanera
  • sprawdzanie na bieżąco poczty internetowej;
  • kierowanie ruchem gości i interesantów, organizowanie spotkań z dyrektorem szkoły;
  • sporządzanie sprawozdań z prowadzonych przez siebie spraw;
  • wydawanie legitymacji szkolnych oraz zaświadczeń i  prowadzenie ich rejestrów;
  • sporządzanie duplikatów i odpisów świadectw;
  • prowadzenie niezbędnej dokumentacji dot. posiadanych druków ścisłego zarachowania;
  • dbałość o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej związanej z obowiązkiem szkolnym, zachowując dyskrecję i tajemnicę załatwianych spraw,
  • zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci oraz druków ścisłego zarachowania;
  • dbałość o należyty porządek i ład na stanowisku pracy;
  • dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w sekretariacie;
  • przestrzeganie Regulaminu Pracy, przepisów bhp i p/poż;
  • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły, kierownika praktycznej nauki zawodu oraz głównego księgowego, wynikających z potrzeb placówki.

  III.        Wymagane dokumenty:

  a)  list motywacyjny;

  b)  CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

  c)  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

  d)  uwierzytelnione kserokopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata;

  e)  uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie;

  f)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku;

  g)  oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne (osoby, którym zostanie zaproponowana praca w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego będą zobowiązane do dostarczenia zapytania z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie);

  h)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

  i)   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu w pełni z praw publicznych;

  j)   oświadczenie o gotowości podjęcia pracy z dniem 02 stycznia 2014 r.;

  k)  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

  IV.       Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

  a.         Termin:

  do 23.12.2013r. do godziny 11.00

  b.         Sposób:

  • sposób składania dokumentów: osobiście w sekretariacie  ZSCKR w Starym Brześciu, mieszczącego się w budynku głównym, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko referenta administracyjnego”
  • kandydat do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy wyłoniony w wyniku niniejszego naboru zostanie niezwłocznie skierowany do lekarza medycyny pracy celem uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  • zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
  • złożonych dokumentów ZSCKR  nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone,
  • po upływie terminu składania ofert, informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

  Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły, tel. 54 2521225

  c.         Miejsce:

  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko referenta administracyjnego” w sekretariacie ZSCKR w Starym Brześciu w terminie do 23.12.2013r. do godz. 11.00

  Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb

  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie

  danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 142, poz. 1593 z póź. Zm.) i własnoręcznym podpisem

  kandydata/tki umieszczonym pod klauzulą.

   

  Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu

  Anna Kwapińska

    udostępnił Tomasy Jarbski dnia 2013-12-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  copyright © BIP Zespołu Szkół CKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Staryn Brześciu v2008-2013 góra