serwis informacyjny
Strona główna
Ogłoszenia
Pracownicy
Organ prowadzący
Przetargi
 • Archiwum ogłoszeń o przetargach
 • Dyrekcja
  Status prawny
  Statut szkoły
  Fundusz socjalny
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI

    Informacja o wynikach postepowania - Roboty budowlane oraz zakup wyposażenia

  Załacznik

    udostępnił Tomasz Jarębski dnia 2017-09-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Protokól otwarcia ofert - Roboty budowlane oraz zakup wyposazenia

  Załacznik

    udostępnił dnia 2017-09-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Roboty budowlane oraz zakup wyposażenia

  Załaczniki

    udostępnił Tomasz Jarębski dnia 2017-08-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane


    udostępnił Tomasz Jarębski dnia 2017-08-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wynikach postepowania - Roboty budowlane oraz zakup wyposażenia

  Załacznik

    udostępnił Tomasz Jarębski dnia 2017-08-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Protokól otwarcia ofert - Roboty budowlane oraz zakup wyposazenia

  Załacznik

    udostępnił Tomasz Jarębski dnia 2017-08-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Roboty budowlane oraz zakup wyposażenia

  Załaczniki

    udostępnił Tomasz Jarębski dnia 2017-07-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wynikach postępowania

  Informacja o wynikach postpowania

  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej  zawiadamia o wynikach postępowania. Informacja dotyczy postpowania o udzielenie zamwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie, Roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj oraz zakup wyposaenia.

  Działając na podstawie art.93 ust.1 pkt 4  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w przedmiotowym postępowaniu zawiadamia o:

  1. Wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  Za najkorzystniejsza uznano ofertę Wykonawcy:  

  BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp. K. Ul. Wojska Polskiego 34/9 09-500 Gostynin

   

  Uzasadnienie wyboru: Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała najwyższa ilość punktów oraz spełniła warunki SIWZ.

   

  2. Streszczeniu oceny i porównaniu złożonych ofert:

   

  Oferta nr 1:

  Zakad Usugowo-Handlowy Leszek Piotrowski,

  Hartowiec 6a,

  13-220 Rybno

  Wartość brutto: 396 060,00 zł.

  Ilość punktów: 50,31

  Okres gwarancji: 12 kwartaów:

  Ilość punktów: 15

  Punkty razem 65,31

   

  Oferta nr 2:

  Global Systems Marcin Balcerzak

  ul. Stefana żeromskiego 27,

  09-500 Gostynin

  Oferta wycofana

   

  Oferta nr 3:

  BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp. K.

  Ul. Wojska Polskiego 34/9

  09-500 Gostynin

  Wartość brutto: 332 100,00 zł.

  Ilość punktów: 60

  Okres gwarancji: 32 kwartały

  Ilość punktów: 40

  Punkty razem 100

   

   

  3. Terminie zawarcia umowy

  Zamawiający zawrze umowę zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 Pzp. Termin wyznaczony przez zamawiającego to 25.05.2016 godz. 11.00.

   

  Stary Brześć, 20.05.2016 r.

   

  Anna Kwapińska
  Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
  w Starym Brześciu 

   

    udostępnił Tomasz Jarębski dnia 2016-05-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj oraz zakup wyposażenia

  Zalaczniki

    udostępnił Tomasz Jarębski dnia 2016-04-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  Brześć Kujawski: Budowa parkingu dla samochodów osobowych uczniów i pracowników ZSCKR w Starym Brześciu
  Numer ogłoszenia: 355330 - 2014; data zamieszczenia: 24.10.2014
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 311756 - 2014r.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu, Stary Brześć 14, 87-880 Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 2521225, faks 54 2521225.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa parkingu dla samochodów osobowych uczniów i pracowników ZSCKR w Starym Brześciu.

  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa parkingu dla samochodów osobowych uczniów i pracowników ZSCKR w Starym Brześciu - Parking dla samochodów osobowych - Przebudowa istniejącego zjazdu - Przyłącze kanalizacji deszczowej.

  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.33.00-9, 45.33.23.00-6.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.10.2014.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Inżynieryjno- Drogowa DROGTOM Sp. z o. o., AL. K. Wielkiego 1B, 87-800 Włocławek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 159963,52 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 126690,00
  • Oferta z najniższą ceną: 126690,00 / Oferta z najwyższą ceną: 179533,75
  • Waluta: PLN.

   

    udostępnił Tomasz Jarębski dnia 2014-10-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wynikach postępowania

  Informacja o wynikach postępowania

  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej  zawiadamia o wynikach postępowania. Informacja dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie, Budowa parkingu dla samochodów osobowych uczniów i pracowników ZSCKR w Starym Brześciu

  - Parking dla samochodów osobowych

  - Przebudowa istniejącego zjazdu

  - Przyłącze kanalizacji deszczowej

  W nawiązaniu do zamówienia numer 311756 - 2014 

  Działając na podstawie art.93 ust.1 pkt 4  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w przedmiotowym postępowaniu zawiadamia o:

  1. Wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  Za najkorzystniejsza uznano ofertę Wykonawcy:  

  Firma Inżynieryjno- Drogowa  „DROGTOM” Sp. z o. o. 87-800 Włocławek  AL. K. Wielkiego 1B

   

  Uzasadnienie wyboru: Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała najwyższa ilość punktów oraz spełniła warunki SIWZ.

   

  2. Streszczeniu oceny i porównaniu złożonych ofert:

   

  Oferta nr 1:

  Zakład Usługowo – Produkcyjny  „ EKO - DRÓG”  Sp. z o. o. ul. Toruńska 222,

  87-805 Włocławek    

  Wartość brutto: 156 327,97 zł.

  Ilość punktów: 81,04

   

  Oferta nr 2:

  Global Systems  Marcin Balcerzak  ul. Stefana  Żeromskiego  27,  09-500 Gostynin

  Wartość brutto: 172 200,00 zł.

  Ilość punktów: 73,57

   

  Oferta nr 3:

  F.P.H.U CELMER Zaduszniki  21A, 87-603 Wielgie

  Wartość brutto: 167 341,98 zł.

  Ilość punktów: 75,71

   

  Oferta nr 3:

  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno – Usługowo – Handlowe

  „LUX-DOM” Sp. z o. o.  ul. Papieżka  11, 87-800 Włocławek

  Wartość brutto: 159 500, 00 zł.

  Ilość punktów: 79,43

   

  Oferta nr 3:

  „GAWBRUK” Jacek Gawryś Kadź 29, 26-415 Klwów

  Wartość brutto: 179 533,75zł.

  Ilość punktów: 70,57

   

  Oferta nr 3:

  Firma Inżynieryjno- Drogowa  „DROGTOM” Sp. z o. o. 87-800 Włocławek  AL. K. Wielkiego 1B

  Wartość brutto: 126 690, 00 zł.

  Ilość punktów: 100

   

  Oferta nr 3:

  DROGBUD Zakład Robót Drogowo – Budowlanych Michał Podralski

  87-610 Dobrzyń n. Wisłą Krojczyn 64 A

  Wartość brutto: 162 299,24 zł.

  Ilość punktów: 78,06

   

  3. Terminie zawarcia umowy

  Zamawiający zawrze umowę zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 Pzp. Termin wyznaczony przez zamawiającego to 23.10.2014 godz. 11.00.

   

  Stary Brześć, 16.10.2014 r.

   

  Anna Kwapińska
  Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
  w Starym Brześciu 

   

    udostępnił Tomasz Jarębski dnia 2014-10-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Brześć Kujawski: Budowa parkingu dla samochodów osobowych uczniów i pracowników ZSCKR w Starym Brześciu
  Numer ogłoszenia: 311756 - 2014; data zamieszczenia: 19.09.2014
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu , Stary Brześć 14, 87-880 Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 2521225, faks 54 2521225.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa parkingu dla samochodów osobowych uczniów i pracowników ZSCKR w Starym Brześciu.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa parkingu dla samochodów osobowych uczniów i pracowników ZSCKR w Starym Brześciu - Parking dla samochodów osobowych - Przebudowa istniejącego zjazdu - Przyłącze kanalizacji deszczowej.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.33.00-9, 45.33.23.00-6.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2014.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: nie dotyczy

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca wykaże, że w przeciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował min. 1 robotę budowlano - modernizacyjną odpowiadającą swoim rodzajem i odpowiadające wartością, robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z załączeniem dokumentów (referencji) potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wartość wykazanej roboty nie może być mniejsza niż 40 000,00 zł.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca wykaże, że zapewni sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia oraz wykaże, że zapewni osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca wykaże, że zapewni sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia oraz wykaże, że zapewni osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 40 000,00 zł.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: starybrzesc@interia.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej Stary Brześć 14 87-880 Brześć Kujawski Sekretariat.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2014 godzina 12:00, miejsce: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej Stary Brześć 14 87-880 Brześć Kujawski Sekretariat.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

   

  Załączniki:

  SIWZ parking
  Załącznik nr 1 Specyfikacje Technicze Wykonania i Odbioru Robót
  Załącznik nr 2
  Załącznik nr 3
  Załącznik nr 4
  Załącznik nr 5
  Załącznik nr 6
  Załącznik nr 7
  Załącznik nr 8
  Załącznik nr 9
  Załącznik nr 10 Projekty budowlane
  Załącznik nr 11 Kosztorysy i przemiary
  Załącznik nr 12 Inwentaryzacja
  Załącznik nr 13 Pozwolenie na budowę

    udostępnił Tomasz Jarębski dnia 2014-09-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wynikach postępowania

  Informacja o wynikach postępowania

   Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej  zawiadamia o wynikach postępowania. Informacja dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie, Budowa parkingu dla samochodów osobowych uczniów i pracowników ZSCKR w Starym Brześciu

   

  - Parking dla samochodów osobowych

  - Przebudowa istniejącego zjazdu

  - Przyłącze kanalizacji deszczowej

   

  W nawiązaniu do zamówienia numer 288332 - 2014 

   

  Działając na podstawie art.93 ust.1 pkt 4  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w przedmiotowym postępowaniu zawiadamia o:

   

  1. Unieważnieniu postępowania

   

  Uzasadnienie: oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie może zwiększyć tej kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

  Anna Kwapińska
  Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
  w Starym Brześciu 

    udostępnił Tomasz Jarębski dnia 2014-09-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Brześć Kujawski: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych.
  Numer ogłoszenia: 300276 - 2014; data zamieszczenia: 10.09.2014
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu , Stary Brześć 14, 87-880 Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 2521225, faks 54 2521225.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starybrzesc.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu.

  II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy w przypadku: - zmiany liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej - w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji; - zmiany liczby osób do ubezpieczenia, - przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej o kolejny miesiąc - w innych przypadkach niewymienionych powyżej, jeżeli zamówienie uzupełniające dotyczy ryzyk ubezpieczeniowych wymienionych w zamówieniu podstawowym. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym, z uwzględnieniem okresu rzeczywiście udzielanej ochrony wg systemu pro rata temporis za każdy dzień.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950). Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty, wg załączonego wzoru

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty, wg załączonego wzoru

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty, wg załączonego wzoru

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty, wg załączonego wzoru

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 10
  • 2 - Wysokość sumy ubezpieczenia - 60
  • 3 - Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 30

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku braku środków na zapłatę składek przez jednostki Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty, zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany liczby osób objętych ubezpieczeniem, zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej, w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji; korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.starybrzesc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu, Stary Brześć 14, 87-880 Brześć Kujawski.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.09.2014 godzina 12:00, miejsce: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Stary Brześć 14 87-880 Brześć Kujawski.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  Lista załączników
  1. SIWZ ubezpieczenia
    udostępnił Tomasz Jarębski dnia 2014-09-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Brześć Kujawski: Budowa parkingu dla samochodów osobowych uczniów i pracowników ZSCKR w Starym Brześciu
  Numer ogłoszenia: 288332 - 2014; data zamieszczenia: 29.08.2014
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu , Stary Brześć 14, 87-880 Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 2521225, faks 54 2521225.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: starybrzesc@interia.pl
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: starybrzesc@interia.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa parkingu dla samochodów osobowych uczniów i pracowników ZSCKR w Starym Brześciu.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa parkingu dla samochodów osobowych uczniów i pracowników ZSCKR w Starym Brześciu - Parking dla samochodów osobowych - Przebudowa istniejącego zjazdu - Przyłącze kanalizacji deszczowej.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.33.00-9, 45.33.23.00-6.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: nie dotyczy

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca wykaże, że w przeciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował min. 1 robotę budowlano - modernizacyjną odpowiadającą swoim rodzajem i odpowiadające wartością, robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z załączeniem dokumentów (referencji) potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wartość wykazanej roboty nie może być mniejsza niż 40 000,00 zł.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca wykaże, że zapewni sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia oraz wykaże, że zapewni osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca wykaże, że zapewni sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia oraz wykaże, że zapewni osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 40 000,00 zł.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: starybrzesc@interia.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej Stary Brześć 14 87-880 Brześć Kujawski Sekretariat.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2014 godzina 12:00, miejsce: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej Stary Brześć 14 87-880 Brześć Kujawski Sekretariat.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Załączniki:

  SIWZ parking
  Załącznik nr 1 Specyfikacje Technicze Wykonania i Odbioru Robót
  Załącznik nr 2
  Załącznik nr 3
  Załącznik nr 4
  Załącznik nr 5
  Załącznik nr 6
  Załącznik nr 7
  Załącznik nr 8
  Załącznik nr 9
  Załącznik nr 10 Projekty budowlane
  Załącznik nr 11 Kosztorysy i przemiary
  Załącznik nr 12 Inwentaryzacja
  Załącznik nr 13 Pozwolenie na budowę

    udostępnił Tomasz Jarębski dnia 2014-08-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  INFORMACJA
  o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  System zielonych inwestycji (GIS — Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energia w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych

  Potwierdzenie realizacji zadania wskazanego w umowie o realizację zadania nr  700/2013/WN-02/OA-TR-KU/D z dnia 29.10.2013

   

  1) Część I: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej"

  BUDYNEK DYDAKTYCZNY

  BUDYNEK INTERNATU

  BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ

  BUDYNEK SZKOŁY

  BUDYNEK WARSZTATÓW

  ZESPOŁU SZKÓŁ C.K.R. SIEĆ CIEPŁOWNICZA

   

  2) Część II: Wymiana pokrycia dachowego i części konstrukcji dachu dwóch budynków

  WYMIANA POKRYCIA DACHU- BUDYNEK DYDAKTYCZNY

  WYMIANA POKRYCIA DACHU- BUDYNEK SZKOŁY

   

  Działając na podstawie art.92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. Zm) zawiadamiamy o:

   

  1. Wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  Za najkorzystniejsza uznano ofertę Wykonawcy:   

  FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA INSTALTECH Józef Sławianowski 87-800 Włocławek, ul. Budowlanych 5/12

   

  Uzasadnienie wyboru: Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała najwyższa ilość punktów oraz spełniła warunki SIWZ.

   

  1. Streszczeniu oceny i porównaniu złożonych ofert:

   

  Oferta nr 1:

  Konsorcjum

  Zakład Usługowo Handlowy SŁAW-BUD – Sławomir Strzałkowski

  26-631 Jastrzębia, Owadów 93

  Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne – Franciszek Wach

  26-713 Kazanów, Plac Partyzantów 1

  Wartość brutto: 2 346 264,00  zł.

  Ilość punktów: 90,27

   

  Oferta nr 2:

  PRZYBYLSKI SPÓŁKA JAWNA

  87-800 Włocławek, ul. Barska 47

  Wartość brutto: 3 650 000,00  zł.

  Ilość punktów: 58,03

   

  Oferta nr 3:

  FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA INSTALTECH Józef Sławianowski

  87-800 Włocławek, ul. Budowlanych 5/12

  Wartość brutto: 2 117 999,38  zł.

  Ilość punktów: 100

   

   

  1. Terminie zawarcia umowy

  Zamawiający zawrze umowę zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 Pzp. Termin wyznaczony przez zamawiającego to 08.07.2014 godz. 11.00.

   

  Stary Brześć, 02.07.2014 r.

  Anna Kwapińska
  Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
  w Starym Brześciu 

    udostępnił Tomasz Jarębski dnia 2014-07-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Brześć Kujawski: Zadanie 1) Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej Zadanie 2) Wymiana pokrycia dachowego i części konstrukcji dachów dwóch budynków
  Numer ogłoszenia: 197216 - 2014; data zamieszczenia: 11.06.2014
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu , Stary Brześć 14, 87-880 Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 2521225, faks 54 2521225.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie 1) Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej Zadanie 2) Wymiana pokrycia dachowego i części konstrukcji dachów dwóch budynków.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1) Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej: BUDYNEK DYDAKTYCZNY; BUDYNEK INTERNATU; BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ; BUDYNEK SZKOŁY; BUDYNEK WARSZTATÓW; ZESPOŁU SZKÓŁ C.K.R. SIEĆ CIEPŁOWNICZA; Zadanie 2) Wymiana pokrycia dachowego i części konstrukcji dachów dwóch budynków: WYMIANA POKRYCIA DACHU- BUDYNEK DYDAKTYCZNY; WYMIANA POKRYCIA DACHU- BUDYNEK SZKOŁY;.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.90-4, 45.33.11.00-7, 09.33.11.00-9, 45.32.10.00-3, 45.33.20.00-3, 45.23.21.40-5, 71.32.00.00-7.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2015.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że w przeciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował min. 2 roboty budowlano - modernizacyjne odpowiadającą swoim rodzajem i odpowiadające wartością, robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z załączeniem dokumentów (referencji) potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wartość wykazanej roboty nie może być mniejsza niż 1 000 000,00 zł, oraz wykaże wykonanie co najmniej dwóch robót (nie zależnie od kwoty) wymagających zgody konserwatora zabytków.
  • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że zapewni sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia.
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - osoba posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), - osoba posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności sanitarnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), - osoba posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), - robotami przy zabytkach nieruchomych mogą kierować osoby, które posiadają uprawnienia konstrukcyjno - budowlane określone przepisami Prawa Budowlanego oraz odbyły co najmniej dwuletnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych. Może to być kilka osoby lub jedna posiadające wymienione kwalifikacje.
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 2 000 000,00 zł.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych umów w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków: 1)jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i w szczególności dotyczyć będzie: a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej, b)zmiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, c) innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiającego, 2)jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą: a) warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie prac w temperaturach zewnętrznych, b) uwarunkowań formalno - prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron, 3)jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie konieczności wprowadzenie do zakresu przedmiotu umowy ewentualnych robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym w ramach zamówień dodatkowych (w tym dotyczących zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej lub zmiany materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i dla których ustalenie wysokości i sposobu zapłaty wynagrodzenia odbędzie się na zasadach określonych w §9 pkt 2 umowy. 4)Jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany składu osobowego inspektorów nadzoru budowlanego lub kierownika budowy, z przyczyn niezależnych od obu stron, 5)jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie weryfikacji kwoty wynagrodzenia 6.Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawi: -projekt zamienny zawierający opis proponowanej zmiany wraz z informacją o konieczności zmiany pozwolenia na budowę, -przedmiar i niezbędna rysunki. 7.Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi: -opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania, -uzasadnienie zmiany, -obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia. 8. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez komisję powołaną przez Zamawiającego, w skład której wejdzie inspektor nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy, zatwierdzonego przez Zamawiającego. 9.Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.starybrzesc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu, Stary Brześć 14, 87-880 Brześć Kujawski, w Sekretariacie.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2014 godzina 12:00, miejsce: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu, Stary Brześć 14, 87-880 Brześć Kujawski, w Sekretariacie.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energia w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych Potwierdzenie realizacji zadania wskazanego w umowie o realizację zadania nr 700/2013/WN-02/OA-TR-KU/D z dnia 29.10.2013.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Załączniki:

  SIWZ termomodernizacja
  Załącznik nr 1 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
  Załącznik nr 2
  Załącznik nr 3
  Załącznik nr 4
  Załącznik nr 5
  Załącznik nr 6
  Załącznik nr 7
  Załącznik nr 8
  Załącznik nr 9
  Załącznik nr 10 Projekty budowlane
  Załącznik nr 11 Audyt energetyczny
  Załącznik nr 12 Programy funcjionalno użytkowe
  Załącznik nr 13 Pomocnicze kosztorysy
  Załącznik nr 14 harmonogram
  Załącznik nr 15 Pozwolenie na budowę oraz decyzja o utylizacji azbestu

    udostępnił Tomasz Jarębski dnia 2014-06-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Pismo: ZP-5/13                                                 Stary Brześć, dnia: 2013-12-19

   

  P O W I A D O M I E N I E

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

  W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na: Zakup z dostawą i montażem urządzeń gastronomicznych do pracowni gastronomicznej oraz przeprowadzenie szkolenia personelu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

  KLIMATEX Jacek Kujawa

  ul. Sienkiewicza 17D

  78-100 Kołobrzeg

  na: Zakup z dostawą i montażem urządzeń gastronomicznych do pracowni gastronomicznej oraz przeprowadzenie szkolenia personelu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu za cenę 102 711.15 zł

  Uzasadnienie wyboru:

  Najniższa cena, oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w SIWZ, a cena mieści się w przedziale zamówienia.

   

  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

  Nr tematu

  Nazwa i adres wykonawcy

  (Nr oferty)

  Cena (koszt)

  Razem

  1

  KLIMATEX Jacek Kujawa
  ul. Sienkiewicza 17D, 78-100 Kołobrzeg(2)

    100,00

    100,00

  1

  GASTROSTAL Piotr Solarski
  Kopcie 16, 07-110 Grębków
  (1)

    97,55

    97,55

  1

  GAMA Plawgo&Zawisza sp. jawna
  ul. Szczecińska 25A, 75-122 Koszalin(3)

    81,39

    81,39

   

  W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

  Lp.:

  Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

  Uzasadnienie odrzucenia oferty:

  1

  5

  GASTROSTAR Jerzy Malinowski
  Plac Wolności 21-22
  99-300 Kutno

  Art. 89. ust.1 pkt 5

  Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

  2

  7

  HAND-SPOL HoReCa Grażyna Tutak
  ul. Szajnochy 385-738 Bydgoszcz


  Art. 89. ust.1 pkt 5

  Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

  3

  4

  IGLOO
  ul. Kazimierza Wielkiego 1332-700 Bochnia


  Art. 89. ust.1 pkt 5

  Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

  4

  6

  MC GASTRO Mariusz Cieślikiewicz
  ul. Oskara Kolbergera 4
  85-096 Bydgoszcz


  Art. 89. ust.1 pkt 5

  Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

   

  Zamawiający wykluczył z postępowania:

  Lp.:

  Nazwa i adres wykonawcy:

  Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

  1

  GASTROSTAR Jerzy Malinowski

  Plac Wolności

  21-22 

  99-300 Kutno

  Art. 24 ust. 2 pkt 4.

  Nie spełniono dokumentu: 1. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; zgodnie z zapisem § 3.1 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 231)  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane W ofercie brak jest powyższego zaświadczenia.

  2.  Nie złożono dokumentu: aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zgodnie z zapisem § 3.1 pkt 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 231 ).

  W ofercie brak jest powyższego zaświadczenia.

  3. Nie złożono dokumentu: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert zgodnie z zapisem § 3.1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 231 ). W ofercie brak jest powyższego odpisu.

  4. Nie złożono dokumentu: Próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. Zamawiający zażądał zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.
  z 2013 r., poz. 231) próbek, opisów lub fotografii produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. W ofercie brak jest opisów  i fotografii.

  5. Nie złożono dokumentu: wzór umowy.

  Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający wymagał złożenia zaakceptowanego wzoru umowy stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ. W ofercie brak jest zaakceptowanego wzoru umowy.

  2

  HAND-SPOL HoReCa Grażyna Tutak

  ul. Szajnochy 3 

  85-738 Bydgoszcz

  Art. 24 ust. 2 pkt 4

  Nie złożono dokumentu: 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał..nr 3 do SIWZ.  Zamawiający w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, a w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z § 3.1.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19 lutego 2013 r.). W ofercie brak jest wymaganego dokumentu.

  2. Nie złożono dokumentu: Próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. Zamawiający zażądał zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) próbek, opisów lub fotografii produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego.  W ofercie brak jest opisów i fotografii.

  3

  IGLOO

  ul. Kazimierza Wielkiego 13 

  32-700 Bochnia

  Art. 24 ust. 2 pkt 4 Nie złożono dokumentu:

  Próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. Zamawiający zażądał zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.
  z 2013 r., poz. 231) próbek, opisów lub fotografii produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. W ofercie brak jest próbek, opisów lub fotografii produktów.

  4

  MC GASTRO Mariusz Cieślikiewicz

  ul. Oskara Kolbergera 4 

  85-096 Bydgoszcz

  Art. 24 ust. 2 pkt 4

  Nie złożono  dokumentu:

  1. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; zgodnie z zapisem § 3.1 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 231)  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane W ofercie przedstawione zaświadczenie jest wystawione później niż 3 miesiące.

  2. Próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.  W ofercie brak jest próbek, opisów lub fotografii produktów.

   

  Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

                  Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

   

  Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu

  Anna Kwapińska

    udostępnił Tomasz Jarębski dnia 2013-12-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Powiadomienie o wykluczeniu wykonawcy

  Pismo: ZP-5/13                                                     Stary Brześć dnia, 2013-12-19

   
                                                                                                              

    Z A W I A D O M I E N I E

                   Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: Zakup z dostawą
  i montażem urządzeń gastronomicznych do pracowni gastronomicznej oraz przeprowadzenie szkolenia personelu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu
  następujących wykonawców:

   

  1. GASTROSTAR Jerzy Malinowski, Plac Wolności 21-22, 99-300 Kutno

   Nie złożono dokumentu:

  1. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; zgodnie z zapisem § 3.1 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 231)  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane W ofercie brak jest powyższego zaświadczenia.

  2.  Nie złożono dokumentu: aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zgodnie z zapisem § 3.1 pkt 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 231 ). W ofercie brak jest powyższego zaświadczenia.

  3. Nie złożono dokumentu: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert zgodnie z zapisem § 3.1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 231 ). W ofercie brak jest powyższego odpisu.

  4. Nie spełniono warunku dokumentu: Próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. Zamawiający zażądał zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) próbek, opisów lub fotografii produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. W ofercie brak jest opisów  i fotografii.

  5. Nie złożono dokumentu: wzór umowy.

  Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający wymagał złożenia zaakceptowanego wzoru umowy stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ.

  W ofercie brak jest zaakceptowanego wzoru umowy.

   

  2. HAND-SPOL HoReCa Grażyna Tutak, ul. Szajnochy 3, 85-738 Bydgoszcz

   Nie złożono dokumentu:

  1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał..nr 3 do SIWZ.  Zamawiający w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, a w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z § 3.1.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19 lutego 2013 r.). W ofercie brak jest wymaganego dokumentu.

  2. Nie złożono dokumentu: Próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. Zamawiający zażądał zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) próbek, opisów lub fotografii produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego.  W ofercie brak jest opisów i fotografii.

   

  3. IGLOO, ul. Kazimierza Wielkiego 13, 32-700 Bochnia

   

  Nie złożono dokumentu:

  Próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. Zamawiający zażądał zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.
  z 2013 r., poz. 231) próbek, opisów lub fotografii produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. W ofercie brak jest próbek, opisów lub fotografii produktów.

   

  4. MC GASTRO Mariusz Cieślikiewicz, ul. Oskara Kolbergera 4, 85-096 Bydgoszcz

   Nie złożono  dokumentu:

  1. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; zgodnie z zapisem § 3.1 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 231)  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane W ofercie przedstawione zaświadczenie jest wystawione później niż 3 miesiące.

  2. Próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.  W ofercie brak jest próbek, opisów lub fotografii produktów.

   

  Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oferty zostały odrzucone.

  Zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

   

  Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu

  Anna Kwapińska

    udostępnił Tomasz Jarębski dnia 2013-12-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zakup z dostawą i montażem urządzeń gastronomicznych do pracowni gastronomicznej oraz przeprowadzenie szkolenia personelu

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

  www.bip.starybrzesc.pl


  Brześć Kujawski: Zakup z dostawą i montażem urządzeń gastronomicznych do pracowni gastronomicznej oraz przeprowadzenie szkolenia personelu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu
  Numer ogłoszenia: 503878 - 2013; data zamieszczenia: 05.12.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu , Stary Brześć 14, 87-880 Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 2521225, faks 54 2521225.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.starybrzesc.pl/

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup z dostawą i montażem urządzeń gastronomicznych do pracowni gastronomicznej oraz przeprowadzenie szkolenia personelu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup z dostawą i montażem urządzeń gastronomicznych do pracowni gastronomicznej oraz przeprowadzenie szkolenia personelu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 6 do SIWZ..

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.70.00.00-9, 80.51.10.00-9.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2013.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez zał. nr 1.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

   

  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Wypełniony formularz ofertowy. Zał. nr 4. Podpisany (zaparafowany) wzór umowy. Zał. nr 5.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  18.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: 1) zmiana terminu realizacji zamówienia określonego w pkt 5.1 niniejszej SIWZ w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego; b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie (przez siłę wyższą należy rozumieć okoliczności będące poza rozsądną kontrolą każdej ze stron, które powstały po zawarciu umowy, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć, takie jak: wojna, działania wojenne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, inne klęski żywiołowe, zarządzenia i zakazy wydane przez władze oraz polityczne i ekonomiczne strajki); 2) w przypadku zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, np. zmiana urzędowej stawki podatku VAT; 3) zmiana osób Stron odpowiedzialnych za realizację umowy, jeśli z przyczyn losowych taka zmiana będzie konieczna. 18.3. Zmiany umowy przewidziane w pkt. 18.2. dopuszczalne są na następujących warunkach: ad. pkt. 1) zmiana terminu realizacji zamówienia: a) o czas umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego; b) o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania; 18.4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, tylko na warunkach określonych w SIWZ. 18.5. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.starybrzesc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu Stary Brześć 14, 87-880 Brześć Kujawski, sekretariat.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu Stary Brześć 14, 87-880 Brześć Kujawski, sekretariat.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

   

                                                                                                              Anna Kwapińska

                                                                                                              Dyrektor ZS CKR


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Oświadczenie o spełnianiu warunków. zał. nr 1
  4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. zał. nr 2
  5. Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej. Zał. nr 3
  6. Formularz ofertowy zal nr 4
  7. Wzór umowy zał. nr 5
  8. Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 6
    udostępnił Roman Skowroński dnia 2013-12-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Stary Brześć, 2013-09-13

  Nr sprawy: ZP-4/13

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ciągnika rolniczego, fabrycznie nowego, rok produkcji 2013, do nauki jazdy na prawo jazdy kategorii T w Zespole Szkół CKR w Starym Brześciu, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Hadlowo-Produkcyjne "ROLSERWIS" SA ul. Sierpecka 10, 09-402 Płock.

  Firma ta złożyła ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełniła warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy oraz w rozdziale III specyfikacji istotnych warunków zamówienia i złożyła wszystkie oświadczenia oraz dokumenty wymagane w SIWZ. Ofercie tej firmy przyznano najwyższą ilość punktów.

  Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty, którym zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację w jedynym kryterium oceny ofert w tym postępowaniu – cena 100% i łączną punktację:

  Oferta Nr 1

  PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
  „INTER-VAX” Wacław Górny Spółka Jawna,
  ul. Dworcowa 29,
  88-400 Żnin
  Łączna punktacja w kryterium najniższa cena : 99,21 pkt.

  Oferta Nr 2:
  Przedsiębiorstwo Hadlowo-Produkcyjne
  "ROLSERWIS" SA
  ul. Sierpecka 10,
  09-402 Płock
  Łączna punktacja w kryterium najniższa cena: 100,00 pkt.


  Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 94 ust. 2 pkt 3a, zamawiający informuje, że w tym postępowaniu może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy.

  Anna Kwapińska
  Dyrektor Zespołu Szkół CKR
  im. Jadwigi Dziubińskiej
  w Starym Brześciu

   

  Do umieszczenia:
  - na stronie internetowej zamawiającego (BIP)
  - w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego


  Lista załączników
  1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
    udostępnił Tomasz Jarębski dnia 2013-09-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy ciągnika rolniczego

  Brześć Kujawski: Dostawa ciągnika rolniczego, fabrycznie nowego, rok produkcji 2013, do nauki jazdy na kategorię T w Zespole Szkół CKR w Starym Brześciu.
  Numer ogłoszenia: 360978 - 2013; data zamieszczenia: 05.09.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu , Stary Brześć 14, 87-880 Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 2521225, faks 54 2521225.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ciągnika rolniczego, fabrycznie nowego, rok produkcji 2013, do nauki jazdy na kategorię T w Zespole Szkół CKR w Starym Brześciu..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika rolniczego, fabrycznie nowego, rok produkcji 2013, do nauki jazdy w Zespole Szkół CKR w Starym Brześciu. Wymagane parametry techniczne, wyposażenie oraz warunki dodatkowe dla ciągnika rolniczego przeznaczonego do nauki jazdy osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania w zakresie kategorii T powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 995 z późn. zm.) oraz z dnia 31.12.2002r.( Dz. U. Nr 32 poz. 262 )..

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000.00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 PLN).

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  ·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  o        Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

  ·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  o        Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawcy wykażą i udokumentują (referencjami lub protokołami, odbioru). iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres, prowadzenia działalności jest kr6tszy - w tym okresie wykonali co najmniej jedną dostawę ciągnika rolniczego, wraz z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania dostawy (wymagane minimum: co najmniej jedna dostawa odpowiadająca swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawa ciągnika fabrycznie nowego, o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000,00 zł). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

  ·         III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  o        Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

  ·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  o        Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

  ·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  o        Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3.2)

  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  wypełniony i podpisany formularz ofertowy -załącznik nr 1 do SIWZ - wypełniony i podpisany formularz parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ - wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 5 do SIWZ. - zaakceptowany przez parafowanie każdej ze stron - projekt umowy - załącznik nr 6 do SIWZ

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.starybrzesc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół CKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu, Stary Brześć 14, 87-880 Brześć Kujawski..

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół CKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu, Stary Brześć 14, 87-880 Brześć Kujawski w sekretariacie szkoły.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

   

   


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz parametrów technicznych przedmiotu zamówienia
  4. Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie
  5. Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz zrealizowanych dostaw
  6. Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
  7. Załącznik nr 6 do SIWZ - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
  8. Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy
    udostępnił Tomasz Jarębski dnia 2013-09-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Stary Brześć, 23 sierpnia 2013r.

  Nr sprawy: ZP-3/13

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ciągnika rolniczego, fabrycznie nowego, rok produkcji 2013, do nauki jazdy na prawo jazdy kategorii T w Zespole Szkół CKR w Starym Brześciu.

  Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późno zm.) Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu zawiadamia o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  UZASADNIENIE
  W prowadzonym postępowaniu złożone zostały dwie oferty:
  - oferta nr l - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „INTER-VAX” Wacław Górny Spółka Jawna, ul. Dworcowa 29, 88-400 Żnin - zaoferowana cena brutto: 135 824,50 zł, okres gwarancji – 2 lata.
  - oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Hadlowo-Produkcyjne "ROLSERWIS" SA ul. Sierpecka 10, 09-402 Płock - zaoferowana cena brutto: 142 680,00 zł, okres gwarancji – 2 lata.
  Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.20l0, Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
  Z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty, tj. oferta z najniższą ceną, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej - Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania, w oparciu o art. 93 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

  Anna Kwapińska
  Dyrektor
  Zespołu Szkół CKR
  w Starym Brześciu


  Lista załączników
  1. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
    udostępnił Tomasz Jarębski dnia 2013-08-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa ciągnika rolniczego, fabrycznie nowego, rok produkcji 2013, do nauki jazdy na kategorię T w Zespole Szkół CKR w Starym Brześciu

  Brześć Kujawski: Dostawa ciągnika rolniczego, fabrycznie nowego, rok produkcji 2013, do nauki jazdy na kategorię T w Zespole Szkół CKR w Starym Brześciu.
  Numer ogłoszenia: 329914 - 2013; data zamieszczenia: 14.08.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu , Stary Brześć 14, 87-880 Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 2521225, faks 54 2521225.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starybrzesc.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ciągnika rolniczego, fabrycznie nowego, rok produkcji 2013, do nauki jazdy na kategorię T w Zespole Szkół CKR w Starym Brześciu..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika rolniczego, fabrycznie nowego, rok produkcji 2013, do nauki jazdy w Zespole Szkół CKR w Starym Brześciu. Wymagane parametry techniczne, wyposażenie oraz warunki dodatkowe dla ciągnika rolniczego przeznaczonego do nauki jazdy osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania w zakresie kategorii T powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 995 z późn. zm.) oraz z dnia 31.12.2002r.( Dz. U. Nr 32 poz. 262 )..

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 8.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000.00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 PLN).

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawcy wykażą i udokumentują (referencjami lub protokołami, odbioru). iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres, prowadzenia działalności jest kr6tszy - w tym okresie wykonali co najmniej jedną dostawę ciągnika rolniczego, wraz z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania dostawy (wymagane minimum: co najmniej jedna dostawa odpowiadająca swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawa ciągnika fabrycznie nowego, o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000,00 zł). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
  • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   

  III.4.3.2)

  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.starybrzesc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół CKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu, Stary Brześć 14, 87-880 Brześć Kujawski..

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół CKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu, Stary Brześć 14, 87-880 Brześć Kujawski w sekretariacie szkoły..

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy
  4. Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz parametrów technicznych przedmiotu zamówienia
  5. Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie
  6. Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz zrealizowanych dostaw
  7. Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
  8. Załącznik nr 6 do SIWZ - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
  9. Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy
    udostępnił Roman Skowroński dnia 2013-08-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

  Stary Brześć, 08 sierpnia 2013r.

   

  Nr sprawy: ZP-2/13

   

   

   

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

   

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ciągnika rolniczego, fabrycznie nowego, rok produkcji 2013, do nauki jazdy na prawo jazdy kategorii T w Zespole Szkół CKR w Starym Brześciu.

   

  Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późno zm.) Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu zawiadamia o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

   

  UZASADNIENIE

  W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 2 oferty. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu został wykluczony Wykonawca PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „INTER-VAX” Wacław Górny Spółka Jawna, ul. Dworcowa 29, 88-400 Żnin, Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą. Podstawa prawną wykluczenia w/w Wykonawcy jest art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert.

  Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że cena oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę: PPHU ZIP AGRO Aleksandra Piotrowska, ul. Śniadeckich 74/66,
  86-300 Grudziądz
  przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  Dlatego też na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późno zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie.

  Anna Kwapińska

  Dyrektor

  Zespołu Szkół CKR

  W Starym Brześciu


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania
    udostępnił Roman Skowroński dnia 2013-08-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy ciągnika rolniczego

  Brześć Kujawski: Dostawa ciągnika rolniczego, fabrycznie nowego, rok produkcji 2013, do nauki jazdy na kategorię T w Zespole Szkół CKR w Starym Brześciu.
  Numer ogłoszenia: 300852 - 2013; data zamieszczenia: 29.07.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu , Stary Brześć 14, 87-880 Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2521225, faks 054 2521225.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ciągnika rolniczego, fabrycznie nowego, rok produkcji 2013, do nauki jazdy na kategorię T w Zespole Szkół CKR w Starym Brześciu..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika rolniczego, fabrycznie nowego, rok produkcji 2013, do nauki jazdy w Zespole Szkół CKR w Starym Brześciu. Wymagane parametry techniczne, wyposażenie oraz warunki dodatkowe dla ciągnika rolniczego przeznaczonego do nauki jazdy osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania w zakresie kategorii T powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 995 z późn. zm.) oraz z dnia 31.12.2002r.( Dz. U. Nr 32 poz. 262 )...

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 8.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000.00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 PLN).

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawcy wykażą i udokumentują (referencjami lub protokołami, odbioru). iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres, prowadzenia działalności jest kr6tszy - w tym okresie wykonali co najmniej jedną dostawę ciągnika rolniczego, wraz z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania dostawy (wymagane minimum: co najmniej jedna dostawa odpowiadająca swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawa ciągnika fabrycznie nowego, o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000,00 zł). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
  • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3.2)

  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  - wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ - wypełniony i podpisany formularz parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ - wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 5 do SIWZ zaakceptowany przez parafowanie każdej ze stron - projekt umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.starybrzesc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół CKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu, Stary Brześć 14, 87-880 Brześć Kujawski..

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2013 godzina 11:00, miejsce: Zespół Szkół CKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu, Stary Brześć 14, 87-880 Brześć Kujawski w sekretariacie szkoły.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy ciągnika rolniczego
  2. SIWZ
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy
  4. Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz parametrów technicznych przedmiotu zamówienia
  5. Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie
  6. Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz zrealizowanych dostaw
  7. Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
  8. Załącznik nr 6 do SIWZ - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
  9. Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy
    udostępnił Roman Skowroński dnia 2013-07-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Archiwum ogłoszeń o przetargach
  copyright © BIP Zespołu Szkół CKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Staryn Brześciu v2008-2013 góra